SYV & PRAO

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.” Lgr 11 kap 2

 

Studie- och yrkesvägledaren (SVY) finns på Vibyskolan för att stödja eleverna i deras frågor kring framtida studie- och yrkesval.

Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar. SYV träffar eleverna både för lektioner i helklass, mindre grupper samt i individuella samtal inför gymnasieval.

SYV finns på skolan ca 2 dagar/månad.

Vilka dagar det är hittar ni utanför kuratorns och SYV:s rum.

Välkomna!

Ni når SYV på syv@vibyskolan.se

PS.
Ditt meritvärde räknar du ut genom att ta betyget i dina bästa 16 ämnen + betyget i modernt språk. Det blir sammanlagt bli 17 ämnen.

Betygen har olika värden. A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12.5, E = 10.

Ex: Om du har C i alla ämnen inklusive ditt moderna språk blir det 17 *15 = 255. Om du inte läser ett modernt språk blir det 16 * 15 = 240. Du kan max få 340.
DS.

 

Gymnasieprogrammen

Ett yrkesprogram ska i större mån förbereda dig för yrkeslivet, att få en anställning snabbare med rätt kunskaper för den aktuella branschen. Det finns personer från yrkeslivet som är med och bestämmer innehållet i utbildningen tillsammans med Skolverket. Ett yrkesprogram innehåller minst 15 veckors praktik (APL). Det är också möjligt att läsa ett yrkesprogram som lärling, vilket innebär att merparten av utbildningen sker på en arbetsplats. Det finns mer tid för yrkesämnen i förhållande till de teoretiska ämnena.

Ett yrkesprogram kommer inte per automatik ge grundläggande behörighet till vidare studier på högskola/universitet Däremot är du garanterad att under gymnasietiden läsa in denna behörighet genom det individuella valet och/eller att läsa utökat program.

Ett högskoleförberedande program ska i större utsträckning förbereda dig för högre studier. Områden som är viktiga för vidare studier är bl.a. kritiskt tänkande, källkritik, vetenskapligt förhållningssätt, studieteknik, problemlösning, läsa längre texter på engelska och att kunna argumentera.

De 6 högskoleförberedande programmen

Ekonomiprogrammet
Estetsiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

De 12 yrkesprogrammen 
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

PRAO

Alla elever på Vibyskolan i åk 8 och 9 har minst en vecka praktisk arbetslivsorientering, PRAO. Perioden är del av skolans arbete mot läroplanens övergripande mål samt ämnet samhällskunskap.

En del av arbetslivsorienteringen innebär att organisera PRAO-tiden, att söka praktikplats och ta kontakt med blivande handledare. Ett stort stöd ges i detta och Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att ordna PRAO-plats. Vi har valt att sökandet ska ingå just för att öva inför framtida kontakter med arbetsliv.

I samband med forum och/eller samhällskunskapsundervisningen går vi igenom vad eleven ska tänka på vid en presentation och kontakt med en arbetsplats.

Praktiktiden är en möjlighet för kontakt med arbetslivet, träffa en arbetsgivare, prova på en vis typ av jobb, träffa vuxna och se hur vuxna jobbar, umgås, löser problem, samarbetar och har kul tillsammans på jobbet.

Vi följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer.