Blanketter

Blanketter/Felanmälan

Anmälan av fel kring datorer och iPads

Elevavtal
Vi har elevavtal kring hantering och användning av datorer och iPads på skolan. Enligt Skolverket så får dessa avtal ej innehålla något krav på ersättning dock gäller avtalen fortsättningsvis vad gäller aktsam hantering och handhavande som står skrivet i avtalen.

Se nedan utdrag från Elevavtal som varje elev och vårdnadshavare i åk 4-9 skrivit på i samband med att dator/iPads togs emot första gången.

§ 3 Vård och användning

Utrustningen får ej användas av någon annan än eleven under låneperioden. Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt t ex att datorn är inlåst då den är obevakad. Alla instruktioner och manualer eller liknande som följer med utrustningen skall följas. Det åligger eleven att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen med beaktande av att utrustningen är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Eftersom en dator är känslig för stötar och vätskor gäller följande:

När datorn används får ingen vätska förvaras i dess närhet så att en vätskeskada kan uppstå.

När datorn inte används skall den förvaras i en datorväska avsedd för datorn.

Eleven ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte finnas lagrat i utrustningen. Eleven får inte heller använda utrustningen till att kränka eller mobba annan person.

Eleven får inte installera programvaror på utrustningen som inte först godkänts av skolan. Skolan (teknisk ansvarig, programansvarig, rektor eller bitr skolledare) har rätt att ta in datorn för kontroll.

Eleven är också ansvarig för att laddare, batteri och annan kringutrustning, samt kartongen datorn levereras i, hanteras varsamt och återlämnas när kontraktet mellan Skolan och eleven avslutas. Laddare ska behandlas ytterst varsamt, vilket innebär att de t e x ej ska ligga på golv så att de kan riskeras att trampas på eller dylikt.

Så här gör du:

  1. Du som elev måste vara inloggad på ditt skolkonto.
  2. Gå till sidan: FELANMÄLAN
  3. Skriv felanmälan och skicka in.