Elev- & föräldrainflytande

Elev- och föräldrainflytande

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen.” Lrg 11 kap 2

Våra elever lär sig hur demokrati fungerar i praktiken och hur de kan påverka olika beslut. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen samt få möjlighet att påverka inriktning på kurser, ämnen, teman och aktiviteter utvecklar eleverna sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Elevforum och matforum är exempel på grupper där eleverna diskuterar och tar beslut kring skolfrågor.

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” Lgr 11 kap 2

Vibyskolan strävar efter att tillsammans med föräldrarna skapa bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Delaktighet ser vi som lika med inflytande, genom att ha en inblick in ditt barns skola så får du också inflytande.

Lärarna samverkar med föräldrarna och informerar om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling. I samband utvecklingssamtal formuleras gemensamt de individuella utvecklingsplanerna.

Vibyskolan har ett kontaktföräldrasystem med föräldrarepresentanter från alla klasser. Skolledningen träffar kontaktföräldrarna vid fyra tillfällen varje läsår för att fånga upp idéer och diskutera viktiga frågor som rör skolans verksamhet. Kontaktföräldrarna får större insyn i skolans verksamhet och fungerar som bollplank i aktuella skolfrågor. Tanken är att det ska finnas gott om tid för att diskutera och ge synpunkter på skolans arbete och utformning. Dessa möten har en rådgivande funktion då beslut fattas av skolledningen och/eller styrelse. Förslag till programpunkter från kontaktföräldrarna tas upp på möte eller mailas till rektor@vibyskolan.se Förutom dessa möten har kontaktföräldrarna funktionen att delta och engagera sig i sociala sammanhang i klassen samt i årskursens lägerskola.

Vid vårterminens föräldramöte utses kommande läsårs kontaktföräldrar i varje klass.

I de fall frågor uppstår kan föräldrar i klassen vända sig direkt till läraren eller skolledningen. Alternativt kan man vända sig till sina kontaktföräldrar om man föredrar detta, som då vidarebefordrar information till skolledning och lärare.

 

Kundundersökningar är ett utvärderingsverktyg som vi använder oss av i vår strävan att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Sollentuna kommun har också en modell för utvärdering av skolor, Våga visa, som vi deltar i.

 

Vibyskolan ägs av Vibyskolan ekonomisk förening (VEF) där föräldrar är medlemmar och skolans huvudman består av en föräldrastyrelse.

Nattvandring

Från och med läsåret 2019-2020 gjorde vi nattvandring obligatorisk. Grunden till beslutet var att behovet av en regelbunden vuxennärvaro är viktig både ur ett förebyggande perspektiv men också att vuxna finns till hands om något sker och därmed åtgärdande. Nattvandring är ett engagemang som vi vill gå i spetsen för och att det ska vara en del i hur vi på Vibyskolan nätverkande arbetar tillsammans för våra ungdomar. Ett arbete och engagemang som väl går att förankra i våra hörnstenar Normer & Värden samt Elev- och föräldrainflytande.

Ni som nattvandrar blir viktiga kugghjul i vårt gemensamma arbete runt våra ungdomar.