Elev- & föräldrainflytande

Elev- och föräldrainflytande

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen.” Lrg 11 kap 2

Elever, föräldrar och personal ska känna att de blir sedda och är en del av skolans verksamhet och utveckling.

Inflytande = påverkan och delaktighet

Inflytande innebär förutom påverkan, delaktighet och möjlighet till insyn. Eleverna hos oss utvecklar sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga verksamheten, samt ges förutsättningar att påverka inriktning på ämnesområden och aktiviteter. Elevens val, elevforum och planering av schemabrytande evenemang är ytterligare exempel på både inflytande och entreprenörskap där det senare står för kreativitet och att göra idéer möjliga.

Samverkan med föräldrar

1999 startade ett gäng engagerade föräldrar Vibyskolan. De ville skapa en skola med stort elevinflytande och en skola som fokuserar på kunskap och förmågor. Skola ska vara en skola som elever, föräldrar och personal längtar till och får vara delaktiga och engagerade i.

Vibyskolan vilar ännu på grundstenar som lades då och drivs fortfarande av engagerade föräldrar samt med stort inflytande av elever och personal.

Vibyskolan strävar efter att tillsammans med föräldrarna skapa bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Lärarna samverkar med föräldrar och informerar genom eleverna om skolsituation och kunskapsutveckling, samt även direkt till föräldrar på olika sätt. I samband utvecklingssamtal formuleras gemensamt de individuella utvecklingsplanerna och kommunikation hålls direkt med föräldrar.

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” Lgr 11 kap 2

Kontaktföräldrar

Vibyskolans föräldrar har möjlighet att påverka och vara delaktiga genom vårt kontaktföräldrasystem, vår elev- och föräldrautbildning Online, Nattvandring i Viby och Norrviken samt genom att vara medlemmar i VEF.

Vibyskolans kontaktföräldrasystem med föräldrarepresentanter från alla klasser träffar skolledningen vid fyra tillfällen varje läsår för att fånga upp idéer och diskutera viktiga frågor som rör skolans verksamhet. Kontaktföräldrarna får större insyn i skolans verksamhet och fungerar som bollplank i aktuella skolfrågor. Tanken är att det ska finnas gott om tid för att diskutera och ge synpunkter på skolans arbete och utformning. Dessa möten har en rådgivande funktion då beslut fattas av skolledningen och/eller styrelse. Förslag till programpunkter från kontaktföräldrarna tas upp på möte eller mailas till jessica.boije@vibyskolan.se Förutom dessa möten har kontaktföräldrarna funktionen att delta och engagera sig i sociala sammanhang i klassen samt i årskursens lägerskola. Vid vårterminens föräldramöte utses kommande läsårs kontaktföräldrar i varje klass. I de fall frågor uppstår kan föräldrar i klassen vända sig direkt till läraren eller skolledningen. Alternativt kan man vända sig till sina kontaktföräldrar om man föredrar detta, som då vidarebefordrar information till skolledning och lärare.

Vibyskolan ägs av Vibyskolan ekonomisk förening (VEF) där föräldrar är medlemmar och skolans huvudman består av en föräldrastyrelse.

Nattvandring

Från och med läsåret 2019-2020 gjorde vi nattvandring obligatorisk. Grunden till beslutet var att behovet av en regelbunden vuxennärvaro är viktig både ur ett förebyggande perspektiv men också att vuxna finns till hands om något sker och därmed åtgärdande. Nattvandring är ett engagemang som vi vill gå i spetsen för och att det ska vara en del i hur vi på Vibyskolan nätverkande arbetar tillsammans för våra ungdomar. Ett arbete och engagemang som väl går att förankra i våra hörnstenar Normer & Värden samt Elev- och föräldrainflytande.

Ni som nattvandrar blir viktiga kugghjul i vårt gemensamma arbete runt våra ungdomar.

Kartläggning och uppföljning

Olika kartläggningar och undersökningar är utvärderingsverktyg som vi använder oss av i vår strävan att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Vi skapar egna verktyg men deltar även i Sollentuna kommuns modell för utvärdering av skolor, Våga visa.