Elevens val

Elevens val

“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild ska vara inslag i skolans verksamhet.” Lgr 11

Vilka val finns?

I ”En skola att längta till” och en skola med stort elevinflytande anser vi att eleverna ska ha inflytande över sitt dagliga lärande. Från och med årskurs 6 kan eleverna ägna extra tid åt ett eget valt ämne. Vi har två val som sprungit ur ett stort elevintresse nämligen Musikal och Fotboll. Förutom dessa två val har vi 60 min i veckan som avser val av fördjupning i något av skolans ämnen med stöd av mentor och ämneslärare.

 

Elevens val Musikal

Elevens val Musikal innebär en utökning av skolveckan med 2 timmar. Valet innefattar sång, dans, teater och ensemblespel samt en del scenografi. Som elev väljer du en av dessa inriktningar under hösten dock testar du på samtliga. Om du väljer t ex. dans innebär det att din inriktning är dans, men det kan även ingå en del sång.

Utifrån förkunskaper, intresse och nyfikenhet får du stöd och uppmuntran så att du vågar och vill fördjupa dig inom din inriktning. Varje år mynnar detta elevens val ut i en produktion där alla inriktningar samarbetar mot ett gemensamt mål. Egen inriktning kan som övriga elevens val påverka betyget i berörda ämnen. Eleverna i Elevens val Musikal deltar till viss del i skolans övriga evenemang samt andra uppdrag utanför skolan.

Elevens val Fotboll

Vibyskolans elevens val fotboll tränar ett pass i veckan med inriktning på den individuella tekniken och funktionen. Samtliga som deltar är ombytta vid träningsstart i våra särskilda Vibyskolans kläder och duschar efter fyspassen.

Vi har vid tillfällen teorilektioner under vintern då vi ej har möjlighet att vara utomhus. Att ha två individuella träningspass extra i veckan  utvecklar och förbättrar dig som fotbollsspelare samt få dig piggare och mer alert under skoltid.

“Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” Lgr 11