Entreprenörskap & Omvärlden

Entreprenörskap och Omvärlden

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”. Lgr 11 kap 1

 

Entreprenörskap för oss är kreativitet och att göra idéer möjliga.

Vad är entreprenörskap?

Med entreprenörskap syftar vi på en attityd som främjar elevernas vilja att upptäcka och därmed få ytterligare sätt att ta till sig kunskap. Med denna attityd vill vi ta till vara på engagemanget, resurserna och idéerna såväl bland elever, föräldrar och pedagoger. Att stimulera entreprenörskap i skolan innebär:

  • att på olika sätt stärka elevernas tro på sin egen förmåga att skapa något själva
  • att öppna skolan och ta in resurser utifrån, engagera föräldrar, företag och närsamhälle
  • att genom integrering av olika ämnen ge helhetsbilder
  • att eleverna får se nyttan av sina kunskaper i skolans olika ämnen
  • att eleverna får kunskap om hur samhälle och företag fungerar

Elevens val, elevforum och planering av schemabrytande evenemang är exempel där elevernas entreprenörskap ges förutsättningar.

1999 startade ett gäng engagerade föräldrar Vibyskolan. De ville skapa en skola med stort entreprenörskap – där idéer skulle vara möjliga och en skola som fokuserar på kunskap och förmågor. Skola ska vara en skola som elever, föräldrar och personal längtar till och får vara delaktiga och engagerade i.

Vibyskolan vilar ännu på grundstenar som lades då och drivs fortfarande av engagerade föräldrar samt med stort inflytande av elever och personal.

Elever på Vibyskolan är både aktiva och drivande vilket resulterar i elevdrivna aktiviteter och evenemang samt arbete på skolans fritidsgård.

Omvärlden

PRAO-perioden i åk 8  ser vi som en stor del i att stärka eleven i att skapa något själva och få kunskap om samhället. Vi arbetar med samhälle, framtid och studie- och yrkesvägledning som en röd tråd genom skolans alla årskurser.

Vi har tillgång till en studie- och yrkesvägledare (SYV) som har planerad tid på skolan för enskilda vägledningssamtal och informationsträffar för elever och föräldrar