Kunskap & Förmågor

Kunskap och Förmågor

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” Lgr 11 kap 2

Delaktighet och en tillgänglig utbildning är centrala delar!

Pedagogisk miljö

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs skolans undervisning med varierade metoder så som föreläsningar, kooperativt lärande samt individuellt där undervisningen kan anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Vi vill att våra elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende bevaras och utvecklas. Med arbetsmetoder och aktiviteter som bygger på eleverna, deras intressen samt deras delaktighet i planering ökar lusten att lära mer. Förmågan till samarbete, kritiskt tänkande och ansvar för den egna lärprocessen är kompetenser som är viktiga för livet och för framtiden.

Evenemang och lektionsmoment såsom schemabrytande aktiviteter, Kick off-dagar, rastaktivitet, att fira tillsammans och faddergruppsaktivitet är delar som är viktiga för kunskapsinhämtningen men också för att öka tryggheten genom att skapa gemenskap och kontakt över klasserna.

För att få omväxling och högsta möjliga pedagogiska effekt vill vi använda det bästa från olika pedagogiska metoder. Den traditionella lärarledda metoden innebär för oss att läraren undervisar eleverna i klass och instruerar dem när de utför individuellt arbete eller när de arbetar i grupp. I flera ämnen görs laborativt arbete och studiebesök utanför skolan för att åskådliggöra olika skeenden.

Vi vill förbereda våra elever för framtiden och formar vår undervisning så att den möter de nya förutsättningar och krav som väntar. Skolans pedagogik främjar elevens förmåga att utveckla en god studieteknik, samarbeta, lösa problem och kritiskt granska information, förmågan att analysera och lösa problem samt kommunikation, är några av de områden och nyckelkompetenser vi lyfter fram och utvecklar.

Eleverna erbjuds också fördjupningskurser inom ramen för Elevens val vilka kan se olika ut från år till år beroende på elevernas intresse.

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” Lgr 11 kap 2

Studiestöd leds av ämnesbehöriga pedagoger i årskursindelningen 1-5 och 6-9.

 

”Lugn och ro” är avgörande för att elever skall kunna inhämta kunskaper. Det är en liten andel elever som kan tillgodogöra sig undervisning i en rörig miljö. Det är därför ett ansvar för skolan att studiemiljön karaktäriseras av studie- och arbetsro. Det innebär också att eleven skall ha rätt till en fast arbetsplats där lärare kommer till eleverna snarare än tvärtom.

Delar av ämnen såsom No, bild, musik och slöjd läses i halvklass, yngre åldrar ämnen såsom Ma och Sv. Vi ser att vi på så sätt kan ge tid för individuellt lärande och möte, höja kunskapsresultat, skapa en trygghet samt skapa ett kollegialt lärande för pedagogerna.

 

En dator/ iPad till en elev – 1 till 1

Digitalisering är en självklar del av undervisningen. Samtliga klassrum är utrustade med eller har tillgång till projektor eller smart-board. Vi är en 1-till-1 skola där varje elev i åk 1-9 arbetar med en iPad eller dator. I årskurs 1 arbetar vi bl a med metoder såsom Att skriva sig till läsning (ASL) där två elever arbetar tillsammans på en iPad. Även i förskoleklass arbetar eleverna med iPads och även då delvis i par där de stöttar och lär av varandra.

Genom dator- och iPadsatsning vill vi förbättra och utveckla lärmiljön på Vibyskolan, och ge våra elever verktyg för att nå de kompetenser som kommer att krävas av dem i deras framtida skolgång och på deras framtida arbetsplatser. Digital kompetens, kommunikation, granskning av källor samt informationssökning är några exempel på förmågor som vi arbetar mot att våra elever ska nå.

Evenemang

Inom skolans ämnen arrangeras olika evenemang för att skapa ett kreativt lärande, en dynamisk skolvardag och lärmiljö samt öka tryggheten genom att årskursintegrera evenemangen. Under året har vi återkommande evenemang såsom Lägerskola, Naturdagen, Fadderläsning, Faddegruppsevenemang, Skribentevent,  idrottsturneringar, Pi-dag, Bokens dag, Kunskapsorientering och Vibyskolans dag.