Normer & Värden

Normer och Värden

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.” Lgr 11 kap 1

Värdegrundsarbete med eleverna en stark röd tråd hos oss, eleverna ska uppleva att vi finns här för dem och att vi utvecklas tillsammans.

 

F-9-skola

Vårt trygghetsarbete gynnas av att vi är en F-9-skola. Bredden av åldrar skapar en miljö där olika åldrar behöver samsas och samarbete. Olika åldrar lär sig av varandra och skapar en miljö där man tillåts vara barn även om man är en högstadieelev.

Elevhälsan

Vi ser god elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elever, föräldrar och personal. Det nätverksbyggande som görs genom faddergruppsaktiviteter, elevforum, utvecklingssamtal, föräldramöten, kontaktföräldrar, Online och Nattvandring ger trygghet och en bra grund för trygghet, hälsa och studiemotivation.

På Vibyskolan finns ett elevhälsoteam (EHT) bestående av kurator, skolsköterska, speciallärare, fritidspedagog, rektor och biträdande skolledare. Knutna till teamet är även SYV (studie- och yrkesvägledare), skolpsykolog, skolläkare samt logonom.

Skolsköterskan Sarah Keri arbetar 80% hos oss, kuratorn Frida Söderblom 55% och vår specialpedagog Anna Engström är på Vibyskolan heltid. Samtliga anställda av Vibyskolan.

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt där elevens styrkor och resurser sätts i främsta rummet. På Vibyskolan finns kunskap, medvetenhet och ett engagemang hos hela personalgruppen för att arbeta med trygghet. Alla vuxna i skolan ska fungera som förebilder och  arbetar medvetet, förebyggande och effektivt mot kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbing och Vibyskolan har ett eget utarbetat Trygghetsprogram där det förebyggande arbetet mot kränkande behandling behandlas. I den årliga översynen av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling deltar personal, elever och föräldrar. Vår plan hittar ni på www.vibyskolan.se under just Normer och Värden.

Att växa

Under lektionspass, Forum, om 45 minuter per vecka arbetar pedagoger med sina klasser efter Vibyskolans plan Att Växa. Skolan har i uppdrag utifrån Lgr 11 att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Vibyskolans forumtid syftar till att fördjupa klassens kunskaper och förmågor i bl a ett socialt samspel samt att rikta innehåll efter individers och gruppens behov i vad det innebär att växa upp.

Online – vår egen elev- och föräldrautbildning

Vibyskolan har en egen elev- och föräldrautbildning för elever och föräldrar i åk 6. Kursen Online handlar om att skapa en samsyn och ett samarbete kring våra tonåringar. Syftet med Online är bl a nätverksbyggande bland föräldrar, att öka förståelsen mellan föräldrar och barnen om helg och vardag och inte minst förebygga kränkningar, utanförskap och fördomar.

Vår utomhusmiljö

Vår närhet till Järvafältet ger oss fantastiska förutsättningar till uteaktivitet såsom vår stora skolgård. Föräldrar lyfter också fördelen med de trygga skolvägar med gångvägar som leder till skolan både från Vibyområdet och Norrviken.

Länk till Sollentuna kommun