Normer & Värden

Normer och Värden

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.” Lgr 11 kap 1

Vi ser god elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elev, förälder och personal. På Vibyskolan finns det tillgång till ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, speciallärare och skolpsykolog. Knutna till teamet är även SYV (studie- och yrkesvägledare), logonom och skolläkare.

På Vibyskolan finns kunskap, medvetenhet och ett engagemang hos hela personalgruppen för att stödja elever i behov av stöd.  Alla vuxna i skolan ska fungera som förebilder och  arbetar medvetet, förebyggande och effektivt mot kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbing.

Vibyskolan har ett utarbetat Trygghetsprogram där det förebyggande arbetet mot kränkande behandling punktas upp i den åtgärdstrappa mot kränkande behandling och mobbning som vi arbetar efter. I den årliga översynen av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling deltar personal, elever och föräldrar. Vi följer också Sollentuna kommuns handlingsplan för Trygghet och studiero.

Samtliga årskurser har Forumtid med sin fritidspedagog eller sina mentorer, det är forum för samtal och diskussioner. Det ett värdefullt ämne som innehåller flera delar bl a gruppdynamik, självkänsla, sin egen och andras identitet samt hur det är att växa upp. Temat har en egen kursplan där eleverna och gruppens behov har stort inflytande på innehållet.

Vibyskolan har en egen elev- och föräldrautbildning för elever och föräldrar i åk 6. Kursen Online handlar om att skapa en samsyn och ett samarbete kring våra tonåringar. Syftet med Online är bl a nätverksbyggande bland föräldrar, att öka förståelsen mellan föräldrar och barnen om helg och vardag och inte minst förebygga kränkningar, utanförskap och fördomar.

Länk till Sollentuna kommun