En skola att längta till

Om oss

Vi vill att våra elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och välbefinnande bevaras och utvecklas.

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs skolans undervisning med varierade metoder så som föreläsningar, kooperativt lärande samt individuellt där undervisningen kan anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Med arbetsmetoder och aktiviteter som bygger på eleverna, deras intressen samt deras delaktighet i planering ökar lusten att lära mer. Förmågan till samarbete, kritiskt tänkande och ansvar för den egna lärprocessen är kompetenser som är viktiga för livet och för framtiden.

Evenemang och lektionsmoment såsom schemabrytande aktiviteter, kick off-dagar, lägerskola, rastaktivitet, att fira tillsammans och faddergruppsaktivitet är delar som är viktiga för kunskapsinhämtningen men också för att öka tryggheten genom att skapa gemenskap och kontakt över klasserna.

För att få omväxling och högsta möjliga pedagogiska effekt vill vi använda det bästa från olika pedagogiska metoder. Den traditionella lärarledda metoden innebär för oss att läraren undervisar eleverna i klass och instruerar dem när de utför individuellt arbete eller när de arbetar i grupp. I flera ämnen görs laborativt arbete och studiebesök utanför skolan för att åskådliggöra olika skeenden.

 

”Lugn och ro” är avgörande för att elever skall kunna inhämta kunskaper. Det är en liten andel elever som kan tillgodogöra sig undervisning i en rörig miljö. Det är därför ett ansvar för skolan att studiemiljön karaktäriseras av studie- och arbetsro. Det innebär också att eleven skall ha rätt till en fast arbetsplats där lärare kommer till eleverna snarare än tvärtom. Vi arbetar med att skapa en tillgänglig utbildning där pedagogisk miljö, social miljö såsom den fysiska är viktiga för inlärningen.

Delar av ämnen såsom No, bild, musik och slöjd läses i halvklass, i yngre åldrar även ämnen såsom Ma och Sv. Vi ser att vi på så sätt kan ge tid för individuellt lärande och möte, höja kunskapsresultat, skapa en trygghet samt skapa ett kollegialt lärande för pedagogerna.

 

Vårt trygghetsarbete gynnas av att vi är en F-9-skola. Bredden av åldrar skapar en miljö där olika åldrar behöver samsas och samarbete. Olika åldrar lär sig av varandra och skapar en miljö där man tillåts vara barn även om man är en högstadieelev. Läs mer om vår elevhälsa och vårt arbeta med vår egen plan Att Växa under Normer och Värden

 

Motiverande

Motiverande innebär för oss inflytande, delaktighet men även att man upplever en meningsfullhelt. Eleverna hos oss utvecklar sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga verksamheten, samt ges förutsättningar att påverka inriktning på ämnesområden och aktiviteter. Elevens val, elevforum och planering av schemabrytande evenemang är ytterligare exempel på både inflytande och entreprenörskap där det senare står för kreativitet och att göra idéer möjliga.

 

Samverkan med föräldrar

1999 startade ett gäng engagerade föräldrar Vibyskolan. De ville skapa en skola med stort elevinflytande och en skola som fokuserar på kunskap och förmågor. Skola ska vara en skola som elever, föräldrar och personal längtar till och får vara delaktiga och engagerade i.

Vibyskolan vilar ännu på grundstenar som lades då och drivs fortfarande av engagerade föräldrar samt med stort inflytande av elever och personal.

Vibyskolan strävar efter att tillsammans med föräldrarna skapa bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Lärarna samverkar med föräldrar och informerar genom eleverna om skolsituation och kunskapsutveckling, samt även direkt till föräldrar på olika sätt. I samband utvecklingssamtal formuleras gemensamt de individuella utvecklingsplanerna och kommunikation hålls direkt med föräldrar. Läs mer om hur vi samarbetar och arbetar med delaktighet under Elev- och föräldrainflytande 

Frågor & Svar om Skolansökan

Till vilka årskurser tar Vibyskolan in elever lå 23/24?

Vibyskolan tar varje år in 28 elever till förskoleklass och till läsåret 23/24 ytterligare en klass i åk4.

Måste jag stå i Vibyskolan egen kö?

Ja!

För att bli erbjuden plats på Vibyskolan måste ert barn stå i skolans kö. Anmälan till kön gör man genom att fylla i blanketten ”Anmälan till Vibyskolans kö”. Ködatumet räknas från den dagen då Vibyskolan får in er anmälan.

När det är dags för önskad skolstart hos oss, väljer ni Vibyskolan som förstahandsval på kommunens plattform i samband med perioden för Skolansökan.

Vilka köregler har Vibyskolan?

Intag sker baserat på

  • registrerat ködatum
  • syskonförtur
  • närhet till skolan (boende i Viby har företräde)

Vad händer om vi aktivt tackar nej till en plats på Vibyskolan?

Om ni inför en läsårsstart eller under ett pågående läsår får frågan om ni vill få en plats på Vibyskolan då det öppnat upp en ledig placering, och ni då tackar nej till platsen mister ni er köplats. Vid nytt intresse för oss ställer ni er åter i vår kö.

Detta gäller inte om ni under Skolansökansperioden ej får en av våra 28 platser. Om det sker har ni kvar er köplats och vi tar kontakt med den som står näst i kön då ledig plats uppstår.

När ska skolansökan göras? 

Ansökan på kommunens plattform görs mellan den 10 januari och senast den 1 februari 2023. Det har ingen betydelse när under denna period du ansöker. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering, men det är viktigt att du gör en skolansökan för ditt barn som ska börja förskoleklass alt går i en skola som ej erbjuder nästföljande årskurs.

Du kan också ansöka om byte av grundskola.

Läs mer om Skolansökan på https://www.sollentuna.se/skolansokan

Hur gör jag om perioden för årets skolansökan är slut?

Du ansöker då om byte av grundskola på kommunens plattform. Tag gärna kontakt med oss! 

Hur gör jag om vi önskar plats på Fritidshemmet?

Vibyskolan har Fritidshem F-3 samt vad vi kallar 10-12-års. Läs mer om ”Aktiviteter efter skoldagen” på vår hemsida.

Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet erbjuds skolbarn från förskoleklass till årskurs 6. Du kan söka fritidshemsplats i samband med att du ansöker om skolplats. När du loggat in i e-tjänsten och gör din ansökan har du möjlighet att ange att du önskar en fritidshemsplats åt ditt barn.

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxa tillämpas. För mer information se www.sollentuna.se/reglerochavgifter. Inför höstterminen 2023 kan ditt barn i förskoleklass få en fritidshemsplats tidigast från den 1 augusti 2023.

Kan vi besöka skolan inför valet?

Ja vi har informationskväll tisdagen den 17 jan mellan 18.00-19.30.
Följ oss på Instagram; @vibyskolan redan nu där ni kan se ögonblick från vår verksamhet. På hemsidan kommer vi också att lägga upp information om alternativa ”Öppna hus” och kontakter!

Kan jag söka till Vibyskolan även om jag inte önskar plats i förskoleklass?

Ja!

Då det blir en ledig plats under pågående läsår tar vi kontakt med den som står näst på tur i vår kö. Så om du är intresserad av att gå hos oss ska du ställa dig i vår kö. Håll utkik på hemsidan, där vi också annonserar om vi har lediga platser under året.

Vad händer efter efter vårt val?

När ansökningsperioden är slut börjar antagningsarbetet. I mars/april (närmare datum kommer att publiceras på sollentuna.se) kommer du att få ett placeringsbeslut hemskickat till barnets folkbokföringsadress. Skolplaceringen måste bekräftas av samtliga vårdnadshavare. Har du gjort en obligatorisk skolansökan för ditt barn ska det hemskickade placeringsbeslutet undertecknas och skickas tillbaka till skolan. Har du ansökt om skolplats för ditt barn för att ni flyttar in till kommunen eller om barnet ska byta skola, ska samtliga vårdnadshavare acceptera skolplaceringen via kommunens e-tjänst. Information om detta följer med placeringsbeslutet.

När placerings arbetet är klart får du ett informations- och välkomst brev av oss på Vibyskolan! 

Hur får jag information om skolan?

Vi rekommenderar er att redan nu kan ni följa vår verksamhet på Instagram. Där får ni ögonblick från verksamheten och kortare

information om oss.

@vibyskolan

@vcafeviby

Inför Skolansökansperioden går det det hem informationsbrev till alla som står i vår kö för aktuella årskurser.

Hur tar jag kontakt med er?

Rektor Jessica Boije

08-122 009 01

jessica.boije@vibyskolan.se

Till aktuella blanketter

Blanketten skickas till:

Vibyskolan
Kornettvägen 44
192 73 Sollentuna

Alternativt kommer ni förbi vår expedition och lämnar in den personligen.

Försäkringar

Har ditt barn råkat ut för en olycka under skoltid?

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller ej för sjukdom. Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida.