Vibyskolan Ekonomisk Förening

VEF & Huvudman

1999 startade ett gäng engagerade föräldrar Vibyskolan. De ville skapa en skola med stort elevinflytande och en skola som fokuserade på kunskap och förmågor. Det skulle vara en skola som elever, föräldrar och personal skulle längta till. Vibyskolan vilar ännu på grundstenar som lades då och drivs fortfarande av engagerade föräldrar med stort inflytande av elever och personal.

 

 

MEDLEMSANSÖKAN

 

 

Protokoll Årsstämma VEF 2021

Protokoll Årsstämma VEF 2020

Vibyskolan ägs av Vibyskolans ekonomiska förening (VEF) där föräldrar och lärare är medlemmar. Att det är en ekonomisk förening innebär att föreningen är en självständig juridisk person med egen ekonomi. Det innebär i sin tur att medlemmar i föreningen inte riskerar sin egen ekonomi vid konkurs. VEF lyder under lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Chef för Vibyskolan är styrelsen som består av föräldrar som arbetar ideellt. Föreningens främsta syfte är att ge barnen en bra kunskapsplattform för fortsatta studier, anpassad efter varje elevs grundläggande behov. VEF har inget vinstintresse utan eventuellt överskott placeras i skolans verksamhet. VEF är registrerat hos Patent- och registreringsverket (PRV) och har organisationsnummer 769603-4201. PRV har ett registrerat företag, styrelseledamöter,

Det åligger styrelsen att anställa en rektor, som får i uppdrag att ansvara för och leda den pedagogiska verksamheten. Förskoleklassen och skolan ska i övrigt uppfylla de krav som skolöverstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller får ställa på verksamheten. Det finns inget krav på att föräldrar med barn i Vibyskolan ska vara medlemmar i VEF. Att vara medlem ger dig möjlighet att påverka på olika nivåer. Medlemmarna deltar i verksamheten genom aktivt föreningsarbete, som anställda i föreningen, genom att låta sina barn uppfostras genom föreningens försorg, eller på annat liknande sätt. Årsmöte hålls i april varje år. På årsmötet väljs styrelsen av föreningens medlemmar. För att bli medlem fylls en skriftlig ansökan i och skickas in elektroniskt.APPLY HERE! 

Styrelsens medlemmar

Martin Dahlstrand, ordförande
martin.dahlstrand@vibyskolan.se

Jag heter Martin Dahlstrand och är styrelseordförande. När jag förstod att man kunde vara med och påverka barnens skolgång genom styrelsen ville jag vara med och hjälpa till. Jag har två pojkar i skolan (födda 2006 och 2008). Jag jobbar med IT, ett spännande yrke där man hela tiden behöver utvecklas vidare.


Sven Stork, medlem
sven.stork@vibyskolan.se

Jag heter Sven Stork och är ledamot i styrelsen. Jag har två döttrar på skolan som är födda 2006 och 2008. Då jag fick frågan om att ingå i styrelsen kändes det naturligt att tacka ja. Den form som Vibyskolan drivs i gör att föräldraengagemanget blir centralt för att skapa bra förutsättningar för våra barn. Jag jobbar som regionchef på fastighetsbolaget Kungsleden och är även engagerad i Sollentuna FK som kassör i F08 Viby. Jag kan bidra med kompetens kring fastighets- och hyresrelaterade frågor och jag har även erfarenheter från styrelsearbete.


Andreas Helsing, kassör
andreas.helsing@vibyskolan.se


Mattias Nyman, ledamot
mattias.nyman@vibyskolan.se


Arendt Grape, sekreterare
arendt.grape@vibyskolan.se

 

Krisztian Budavari, vice ordförande
krisztian.budavari@vibyskolan.se

Hallå! Jag heter Krisztian Budavari och är medlem i styrelsen. Jag har två barn födda 2006, 2011 som går på Vibyskolan och ett tredje som redan tagit examen. Jag arbetar inom IT-sektorn som systemintegratör vilket inkluderar utveckling, test/verifiering av både mjukvara och hårdvara. Jag vill nu ge tillbaka och bidra till styrelsen för alla underbara år Vibyskolan gett mina barn hittills.


Lisa Blomberg, medlem
lisa.blomberg@vibyskolan.se

Jag heter Lisa Blomberg och är ledamot i styrelsen. Att engagera sig i våra barn känns om det mest självklara och viktigaste att göra för mig som vuxen, så jag är glad över att få möjligheten att påverka deras vardag i skolan. Själv har jag en son som är född 2014. I mitt yrke jobbar jag med marknadsföring, kommunikation och ledarskap vilket speglar den person jag är ganska bra. Att kommunicera med och möta människor, i alla åldrar och i alla sammanhang, är lika spännande som viktigt. Bra kommunikation är grunden till allt!


Jeanette Ahlström, suppleant
jeanette.ahlstrom@vibyskolan.se


Johanna Ringström, suppleant
johanna.ringstrom@vibyskolan.se


Anna Juhlin, suppleant
anna.juhlin@vibyskolan.se


 

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen för mer information. Om du vill nå en specifik styrelseledamot, se respektive adress eller mejl till styrelsen@vibyskolan.se Ses snart!

Stadgar 2018-06-19

Företag

§ 1 Föreningens firma är Vibyskolan Ekonomisk förening.

Registrerat kontor

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Sollentuna kommun.

Syfte och aktiviteter

§ 3Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg och annan pedagogisk och social verksamhet. Föreningen ska verka för att studenterna får en bra kunskapsplattform för fortsatta studier, anpassad efter varje elevs grundläggande krav. Medlemmarna deltar i verksamheten genom aktivt föreningsarbete, som anställda i föreningen, genom att låta sina barn uppfostras genom föreningens försorg, eller på annat liknande sätt. För den löpande pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal. Det är styrelsens ansvar att anställa rektor. Det är rektors ansvar att anställa övrig personal. Den som innehar uppdraget som rektor ska ges i uppdrag att ansvara för och leda denna verksamhet vad gäller anställning och befattningsbeskrivning.

Medlemskap

§ 4 Till medlem antas person som är vårdnadshavare till elev som går på Vibyskolan eller person över 18 år som är anställd på Vibyskolan. Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Medlemsansökan sker skriftligen till styrelsen. Beslut om inträde sker vid styrelsens sammanträden under året. Beslut om inträde måste ske med kvalificerad majoritet av närvarande styrelsemedlemmar vid mötet.

Medlemsinsats

§ 5 Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp, om 100 kronor. Insatsen erlägges kontant vid erhållande av medlemskap. Insats återbetalas ej.

Årsavgift

§ 6 Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken av föreningsstämma bestämmes till belopp om högst 1000 kronor. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

Avgift för förskola

§ 7 För utnyttjande av föreningens förskoletjänster skall föräldrar till barn erlägga avgift för kontrakterad tid som överstiger den lagstadgade rätten till utbildning i förskoleklass samt för eventuella måltider. Styrelsen beslutar om avgifternas storlek i enlighet med skollagen.

Avgift för skolbarnsomsorg

§ 8 För utnyttjande av föreningens skolbarnsomsorg skall föräldrar till barn erlägga avgift för kontrakterad tid samt för eventuella måltider. Styrelsen beslutar om avgifternas storlek i enlighet med skollagen.

Skolavgift

§ 9 Föreningen följer de regler för skolavgifter som stadgas i skollagen.

Skolmåltider

§ 10 Föreningen följer de regler för skolmåltider som stadgas i skollagen.

Övriga avgifter

§ 11 Föreningen äger rätt att ta ut avgift för annan, ej lagstadgad verksamhet. Exempel på sådan verksamhet är kursverksamhet och skoldaghemsverksamhet. Styrelsen beslutar om avgifternas storlek.

Uteslutning

§ 12 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av föreningsstämma uteslutas ur föreningen.

Utträde

§ 13 Uppsägning till utträde får ej ske förrän tidigast ett år efter inträdet om inte styrelsen medger undantag. Uppsägning skall ske skriftligen till styrelsen.

Automatiskt utträde sker då vårdnadshavaren inte längre har något barn som går på Vibyskolan, eller då man som anställd avslutar sin anställning hos Vibyskolan.

Avgång

§ 14 Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av vårterminen, under förutsättning att medlem senast en (1) månad innan meddelat om önskat utträde, uteslutits eller av annan omständighet som föranlett avgång om inte styrelsen medger undantag.

Rätt att använda föreningens namn

§ 15 Vid utträde eller uteslutning ur föreningen frånsäger sig medlem all rätt till fortsatt användande av föreningsnamnet. Skulle medlem bryta mot denna förbindelse har han att erlägga vite av 100 000 kronor att utgivas till föreningen.

Styrelse

§ 16 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter varav en väljs till ordförande, samt högst fem suppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämma för två år. För att undvika byte av samtliga ledamöter vid samma tillfälle kan föreningsstämma besluta om en mandatperiod på ett år för högst hälften av ledamöterna. Suppleanter väljs på ett år.

Firmateckning

§ 17 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av styrelsen ledamöter två i förening.

Revisorer

§ 18 På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två revisorer för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

Räkenskapsår

§ 19 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Årsredovisning

§ 20 Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

Ordinarie föreningsstämma

§ 21 Ordinarie föreningsstämma hålls före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.    val av ordförande vid stämman
2.    val av protokollförare vid stämman
3.    justering av röstlängd
4.    val av justeringsman/män
5.    fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6.    styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
7.    beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
8.    fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
9.    budget
10. medlemsavgift
11. val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. val av revisorer
13. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Anmälan om övriga ärenden

§ 22 Medlem som vill ha ärende beslutat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta en månad före stämman. Anmälan skall ske skriftligen till styrelsen.

Kallelse och andra meddelanden

§ 23 Kallelse till föreningen sker skriftligen via mail eller brev. Övrig information till medlemmarna sker via föreningens hemsida. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före stämman. Andra meddelanden sker på sätt som styrelsen finner lämpligt.

Vinstfördelning

§ 24 Uppkommer överskott, efter den i lag föreskrivna avsättningen till reservfond, skall överskott föras i ny räkning eller fonderas enligt föreningsstämmans beslut.

Upplösning

§ 25 When the association is dissolved, the association’s retained assets must be distributed equally between the members.

Miscellaneous

§ 26 In other respects, the Act on Economic Associations applies.