Vibyskolan Ekonomisk Förening

VEF & Huvudman

1999 startade ett gäng engagerade föräldrar Vibyskolan. De ville skapa en skola med stort elevinflytande och en skola som fokuserade på kunskap och förmågor. Det skulle vara en skola som elever, föräldrar och personal skulle längta till. Vibyskolan vilar ännu på grundstenar som lades då och drivs fortfarande av engagerade föräldrar med stort inflytande av elever och personal.

 

 

MEDLEMSANSÖKAN

 

 

Protokoll Årsstämma VEF 2021

Protokoll Årsstämma VEF 2020

Vibyskolan is owned by the Vibyskolan Economic Association (VEF) where parents and teachers are members. The fact that it is an economic association means that the association is an independent legal entity with its own finances. This in turn means that members of the association do not risk their own finances in the event of bankruptcy. VEF is subordinate to the Act (1987:667) on economic associations. The head of Vibyskolan is the board, which consists of parents who work on a voluntary basis. The association’s main purpose is to give the children a good knowledge platform for further studies, adapted to each student’s basic requirements. VEF has no profit interest, but any surplus is invested in the school’s operations. VEF is registered with the Patent and Registration Office (PRV) and has organization number 769603-4201. PRV has a registered company, board members,

It is the responsibility of the board to hire a principal, who is given the task of being responsible for and leading the educational activities. The pre-school class and the school must otherwise meet the requirements that the school board, municipal bodies and other authorities impose or may impose on the activity. There is no requirement for parents with children in Vibyskolan to be members of VEF. Being a member gives you the opportunity to influence at different levels. The members participate in the activities through active association work, as employees of the association, by letting their children be educated through the association’s care, or in other similar ways. Annual meeting is held in April each year. At the annual meeting, the board is elected by the association members. To become a member, a written application is filled in and submitted electronically.APPLY HERE! 

Styrelsens medlemmar

Martin Dahlstrand, chairman
martin.dahlstrand@vibyskolan.se

My name is Martin Dahlstrand and I am chairman of the board. When I understood that you could be involved and influence the children’s schooling through the board, I wanted to be involved and help. I have two boys at school (born in 2006 and 2008). I work with IT, an exciting profession where you constantly need to develop further.


Sven Stork, member
sven.stork@vibyskolan.se

Jag heter Sven Stork och är ledamot i styrelsen. Jag har två döttrar på skolan som är födda 2006 och 2008. Då jag fick frågan om att ingå i styrelsen kändes det naturligt att tacka ja. Den form som Vibyskolan drivs i gör att föräldraengagemanget blir centralt för att skapa bra förutsättningar för våra barn. Jag jobbar som regionchef på fastighetsbolaget Kungsleden och är även engagerad i Sollentuna FK som kassör i F08 Viby. Jag kan bidra med kompetens kring fastighets- och hyresrelaterade frågor och jag har även erfarenheter från styrelsearbete.


Andreas Helsing, kassör
andreas.helsing@vibyskolan.se


Mattias Nyman, ledamot
mattias.nyman@vibyskolan.se


Arendt Grape, sekreterare
arendt.grape@vibyskolan.se

 

Krisztian Budavari, vice chairman
krisztian.budavari@vibyskolan.se

Hey! My name is Krisztian Budavari and I am a member of the board. I have two children born in 2006, 2011 who attend Vibyskolan and a third who has already graduated. I work in the IT sector as a system integrator which includes development, test/verification of both software and hardware. I now want to give back and contribute to the board for all the wonderful years Vibyskolan has given my children so far.


Lisa Blomberg, member
lisa.blomberg@vibyskolan.se

Jag heter Lisa Blomberg och är ledamot i styrelsen. Att engagera sig i våra barn känns om det mest självklara och viktigaste att göra för mig som vuxen, så jag är glad över att få möjligheten att påverka deras vardag i skolan. Själv har jag en son som är född 2014. I mitt yrke jobbar jag med marknadsföring, kommunikation och ledarskap vilket speglar den person jag är ganska bra. Att kommunicera med och möta människor, i alla åldrar och i alla sammanhang, är lika spännande som viktigt. Bra kommunikation är grunden till allt!


Jeanette Ahlström, suppleant
jeanette.ahlstrom@vibyskolan.se


Johanna Ringström, suppleant
johanna.ringstrom@vibyskolan.se


Anna Juhlin, suppleant
anna.juhlin@vibyskolan.se


 

Feel free to contact one of us on the board for more information. If you want to reach a specific board member, see the respective address or email to styrelsen@vibyskolan.se See you soon!

Stadgar 2018-06-19

Company

§ 1 The association’s company name is Vibyskolan Ekonomisk förening.

Registered office

§ 2 The board has its seat in Sollentuna municipality.

Purpose and activities

§ 3 The purpose of the association is to promote the members’ financial interests by running pre-school activities, primary schools, school child care and other educational and social activities. The association shall work to provide students with a good knowledge platform for further studies, adapted to each student’s basic requirements. The members participate in the activities through active association work, as employees of the association, by letting their children be educated through the association’s care, or in other similar ways. For the day-to-day educational activities, the association must hire staff. It is the responsibility of the board to hire the principal. It is the rector’s responsibility to hire other staff. The person who holds the position as principal must be given the task of being responsible for and leading this activity in terms of employment and job description.

Medlemskap

§ 4 Till medlem antas person som är vårdnadshavare till elev som går på Vibyskolan eller person över 18 år som är anställd på Vibyskolan. Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Medlemsansökan sker skriftligen till styrelsen. Beslut om inträde sker vid styrelsens sammanträden under året. Beslut om inträde måste ske med kvalificerad majoritet av närvarande styrelsemedlemmar vid mötet.

Medlemsinsats

§ 5 Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp, om 100 kronor. Insatsen erlägges kontant vid erhållande av medlemskap. Insats återbetalas ej.

Årsavgift

§ 6 Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken av föreningsstämma bestämmes till belopp om högst 1000 kronor. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

Avgift för förskola

§ 7 För utnyttjande av föreningens förskoletjänster skall föräldrar till barn erlägga avgift för kontrakterad tid som överstiger den lagstadgade rätten till utbildning i förskoleklass samt för eventuella måltider. Styrelsen beslutar om avgifternas storlek i enlighet med skollagen.

Avgift för skolbarnsomsorg

§ 8 För utnyttjande av föreningens skolbarnsomsorg skall föräldrar till barn erlägga avgift för kontrakterad tid samt för eventuella måltider. Styrelsen beslutar om avgifternas storlek i enlighet med skollagen.

Skolavgift

§ 9 Föreningen följer de regler för skolavgifter som stadgas i skollagen.

Skolmåltider

§ 10 Föreningen följer de regler för skolmåltider som stadgas i skollagen.

Övriga avgifter

§ 11 Föreningen äger rätt att ta ut avgift för annan, ej lagstadgad verksamhet. Exempel på sådan verksamhet är kursverksamhet och skoldaghemsverksamhet. Styrelsen beslutar om avgifternas storlek.

Uteslutning

§ 12 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av föreningsstämma uteslutas ur föreningen.

Utträde

§ 13 Uppsägning till utträde får ej ske förrän tidigast ett år efter inträdet om inte styrelsen medger undantag. Uppsägning skall ske skriftligen till styrelsen.

Automatiskt utträde sker då vårdnadshavaren inte längre har något barn som går på Vibyskolan, eller då man som anställd avslutar sin anställning hos Vibyskolan.

Avgång

§ 14 Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av vårterminen, under förutsättning att medlem senast en (1) månad innan meddelat om önskat utträde, uteslutits eller av annan omständighet som föranlett avgång om inte styrelsen medger undantag.

Rätt att använda föreningens namn

§ 15 Vid utträde eller uteslutning ur föreningen frånsäger sig medlem all rätt till fortsatt användande av föreningsnamnet. Skulle medlem bryta mot denna förbindelse har han att erlägga vite av 100 000 kronor att utgivas till föreningen.

Styrelse

§ 16 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter varav en väljs till ordförande, samt högst fem suppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämma för två år. För att undvika byte av samtliga ledamöter vid samma tillfälle kan föreningsstämma besluta om en mandatperiod på ett år för högst hälften av ledamöterna. Suppleanter väljs på ett år.

Firmateckning

§ 17 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av styrelsen ledamöter två i förening.

Revisorer

§ 18 På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två revisorer för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

Räkenskapsår

§ 19 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Årsredovisning

§ 20 Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

Ordinarie föreningsstämma

§ 21 Ordinarie föreningsstämma hålls före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.    val av ordförande vid stämman
2.    val av protokollförare vid stämman
3.    justering av röstlängd
4.    val av justeringsman/män
5.    fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6.    styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
7.    beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
8.    fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
9.    budget
10. medlemsavgift
11. val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. val av revisorer
13. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Anmälan om övriga ärenden

§ 22 Medlem som vill ha ärende beslutat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta en månad före stämman. Anmälan skall ske skriftligen till styrelsen.

Kallelse och andra meddelanden

§ 23 Kallelse till föreningen sker skriftligen via mail eller brev. Övrig information till medlemmarna sker via föreningens hemsida. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före stämman. Andra meddelanden sker på sätt som styrelsen finner lämpligt.

Vinstfördelning

§ 24 Uppkommer överskott, efter den i lag föreskrivna avsättningen till reservfond, skall överskott föras i ny räkning eller fonderas enligt föreningsstämmans beslut.

Upplösning

§ 25 When the association is dissolved, the association’s retained assets must be distributed equally between the members.

Miscellaneous

§ 26 In other respects, the Act on Economic Associations applies.