vibyskolan sollentuna

Välkommen till fritidshemmet

Välkommen till Vibyskolans fritidshemsverksamhet. Vårt team består av kunniga och engagerade pedagoger som aktivt arbetar för att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull fritid för våra elever. Vi tycker att det ska vara roligt med lärandeprocesser, därav är vårt utvecklingsarbete starkt förankrat utifrån våra elevers intressen, behov och motivation.

“Jag vill från hela mitt hjärta ge en hyllning till dom fantastiska fritidspedagogerna som jobbar på Vibyskolan. Deras engagemang och passion för deras jobb, hur dom tar emot elever och föräldrar varje morgon, sprider glädje och framförallt trygghet till oss vårdnadshavare och barnen. Det är inte en självklarhet på många andra ställen men på Vibyskolan så lever det i vardagen. När man som vårdnadshavare möts upp av detta professionella arbetssätt med så otroligt mycket kärlek bakom värms mitt hjärta gång på gång att få se mina barn i den trygga i den miljön som ni skapar ” 

Förälder

Så arbetar vi med LGR 22

Vår lekfulla undervisning

Vår undervisning och det systematiska kvalitetsarbetet utgår från fritidshemmets egen del i LGR 22. För att skapa en verksamhet av kvalitet så har våra pedagoger fördelade ansvarsområden i anknytning till olika delar av  läroplanens centrala innehåll. Fördelning av ansvar baseras på våra pedagogers intressen, utbildning och yrkesmässig erfarenhet. Ansvarsområdena binder samman mål och syften i utvecklandet av aktiviteter. På så vis skapar vi en röd tråd i vår lekfulla undervisning. Ansvarsområdena utgör även en betydande roll för vårt systematiska kvalitetsarbete då mål och måluppfyllelse redogörs och följs i linje med våra uppdrag och undervisningsinnehåll.

Inom vår fritidsverksamhet arbetar bland annat en legitimerad grundlärare med inriktning fritidshem, en legitimerad idrottslärare, en diplomerad barnyoga-ledare, en legitimerad  bildlärare, en legitimerad socialpedagog samt flera pedagoger med stort engagemang och lång yrkeserfarenhet inom pedagogiskt arbete. 

Elevinflytande

Inkluderande arbetssätt

Elevinflytande är en stor del av vår verksamhetsutveckling då det är våra elevers nyfikenhet och idéer fungerar styrande för den utveckling som sker på fritidshemmet. 

Elevinflytande är dels en vardaglig självklarhet mellan pedagoger och elever i verksamheten.   Ett exempel på detta kan vara det stora utrymmet för kreativ utveckling i anknytning till styrda aktiviteter. Elevernas tankar och idéer som uppkommer under processens gång tas med i kommande pedagogisk planering och vidareutveckling av aktiviteter på fritidshemmet. Vi arbetar för att våra elever ska få testa sina egna idéer genom att hjälpa dem att omsätta dessa idéer till handling. 

Elevinflytande och demokratiska processer är en del av vår vardagliga verksamhet men finns även inom bestämda forum. Ett exempel på detta är fritidsrådet som hålls en gång i veckan med representanter från varje årskurs. Representanterna fungerar som språkrör för varje klass och de förslag som uppkommer läggs sedan till in i vårt utvecklingsarbete.  På fredagar har vi tema “Elevens fritids” där eleverna själva får utveckla och hålla i egna aktiviteter. 

Våra elever är aktiva aktörer i och medskapare i utvecklandet av våra lärandemiljöer.

Grunden i vårt utvecklingsarbete kring tillgängliga lärandemiljöer utgår från inkluderande arbetssätt med fokus på delaktighet. För oss handlar tillgängliga lärandemiljöer om att både elever och personal ska ges förutsättningar att utvecklas för att nå sin fulla potential. Därav utvecklar vi våra lärandemiljöer genom att anpassa dessa utifrån individ och grupp. Meningen är att skapa en lärandemiljö som i sin helhet främjar utveckling via utgångspunkt ur de behov som finns.

Vi ser olikheter som en tillgång i utformandet av lärandemiljöer då det är olika perspektiv som ger uppkomst för nya kreativa idéer. Genom att arbeta inkluderande och skapa utrymme för delaktighet,  kan vi ge våra elever möjlighet att utveckla tilltro till sin egen unika förmåga. 

Tillsammans skapar vi en skola att längta till.

Våra projekt

Operation ”Rädda bina”

Visste du att enligt Naturskyddsföreningen så är över 75 procent av värl […]

Trädgårdsfritids

Projekt ” Trädgårdsfritids” syftar till att så frön för en framtida hål […]

Zero City: Framtidens stad

I projektet Zero city ges eleverna utrymme att reflektera kring hållbarhetsa […]

Hållbar utveckling

Långsiktighet i våra lärandeprocesser

Vi satsar på långsiktighet i våra lärandeprocesser. Detta gör vi genom att aktivt planera och genomföra aktiviteter med utgångspunkt ur de globala målen. Tillsammans med våra elever utvecklar vi spelrum för kreativa lärandeprocesser som fokuserar kring hållbarhet i anknytning till olika teman.

Exempel på befintliga projekt som vi arbetar med är bland annat: “Zero city”, “Operation rädda bina” “Skapande på hållbar väg” “Trädgårds-fritids” “Stopp min kropp” “Normstorm på Vibyskolan”. 

Våra pedagogiska planeringar är i ständig progression  att utveckla fler lärandeprocesser med utgångspunkt ur Agenda 2030. 

Målet är att våra elever ska ges förutsättningar att utveckla verktyg i utvecklandet av en hållbar, jämställd och solidarisk framtid.

Genom att kombinera lärande kring hållbarhet genom lek och nyfikenhet skapar vi tillsammans förutsättningar för en hållbar utveckling, i nuet och för framtiden.

Kommande evenemang

Julmingel 14 December

Välkommen på Fritidshemmets årliga julmingel den 14 december! Vi bjude […]

Elevernas egna filmproduktioner

På fritidshemmets egna youtubekanal kan du ta del av elevernas egna filmproduktioner!

 Allt från informativa Tutorials och DIY-filmer till reklam för Vibyskolan

Följ oss på YouTube

Vi är anträffbara via fritids-mobilen följande tider:

Mån- fre kl. 07:00 – 08.00

Mån-fre kl. 14:00 -17.30

Övrig tid hänvisar vi till vår e-mail.

Fritids-mobilen: 072-4026267

E-mail: fritidshemmet@vibyskolan.se

Följ oss gärna på Instagram: fritidshemmet_1012ars

Följ oss gärna på YouTube