vibyskolan sollentuna

För varje elevs bästa

På Vibyskolan finns ett elevhälsoteam (EHT) bestående av kurator, skolsköterska, speciallärare, stödpedagog, rektor och biträdande rektor samt skolläkare som är knuten till teamet.

Personal inom elevhälsa

Skolsköterskan Sarah Keri arbetar 80% hos oss, kuratorn Maria Thilander 50% och vår specialpedagog Anna Engström jobbar 100% på Vibyskolan. 

​Förebyggande arbete

​Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt där elevens styrkor och resurser sätts i främsta rummet. På Vibyskolan finns kunskap, medvetenhet och ett engagemang hos hela personalgruppen för att arbeta med trygghet.

Nolltolerans mot mobbning

Alla vuxna i skolan ska fungera som förebilder och arbetar medvetet, förebyggande och effektivt mot kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning och Vibyskolan har ett eget utarbetat trygghetsprogram, Att växa planen, där det förebyggande arbetet mot kränkande behandling behandlas. I den årliga översynen av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling deltar personal, elever och föräldrar.