vibyskolan sollentuna

Vibyskolans trygghetsarbete

På Vibyskolan lägger vi ett extra stort fokus på eleverna trygghet och välmående. Vi arbetar bland annat för lugn och ro under lektionerna, strävar efter mindre utbildningsgrupper och planerar in gemensamma rastaktiviteter för att öka inkluderingen på skolgården.

Vårt trygghetsarbete

Studiero

Lugn och ro är avgörande för att elever ska kunna inhämta kunskaper. Det är därför ett ansvar för skolan att studiemiljön karaktäriseras av studie- och arbetsro. Vi arbetar med att skapa en tillgänglig utbildning där pedagogiska-, sociala- och fysiska miljön är viktiga.

​Mindre undervisningsgrupper

Vi organiserar för halvklasser i slöjd, bild och musik samt under vissa lektioner i matematik, svenska och No.

​Tillåtande miljö

Vårt trygghetsarbete gynnas av att vi är en F-9-skola. Bredden av åldrar skapar en miljö där olika åldrar behöver samsas och samarbetar. Olika åldrar lär sig av varandra och skapar en tillåtande miljö. 

Rastaktiviteter

Vibyskolan har planerade rastaktiviteter som planeras av idrottslärare tillsammans med våra elever. Dessa genomförs av pedagoger tillsammans med elever under rasterna. Vi ser en stor vinst i detta då ingen behöver känna sig utanför eller inte veta vad de ska göra under rasten. Vi ser även att denna förebyggande insats gynnar elevernas trygghet, trivsel och inkludering.

Trygghetsgrupp

På Vibyskolan finns en trygghetsgrupp som består av kurator, stödpedagog, personal från Vcafé och rastaktivitetsansvarig.

Nattvandring

Från och med läsåret 2019-2020 gjorde vi nattvandring obligatorisk. Grunden till beslutet var att behovet av en regelbunden vuxennärvaro är viktig både ur ett förebyggande perspektiv men också att vuxna finns till hands om något sker och därmed åtgärdande. Nattvandring är ett engagemang som vi vill gå i spetsen för och att det ska vara en del i hur vi på Vibyskolan nätverkande arbetar tillsammans för våra ungdomar. Ni som nattvandrar blir viktiga kugghjul i vårt gemensamma arbete runt våra ungdomar.