vibyskolan sollentuna

En skola att längta till

Vibyskolan är en F-9 skola med närmare 320 elever och 42 lärare och övrig personal. Vi är en dynamisk plats där elevernas intressen och önskemål tas tillvara. I läroplanen tydliggörs vikten av att eleverna har rätt till en mångsidig och rik skolgång med utrymme att utvecklas även utanför ramen för traditionell klassrumsundervisning.

Den stora skolgården och närheten till Järvafältet ger oss fantastiska förutsättningar till uteaktiviteter. Föräldrar lyfter också fördelen med de trygga skolvägarna som går från Vibyområdet och Norrviken

Med närhet till naturen

Varför ska du välja Vibyskolan?

Med 100% legitimerade lärare skapar vi en god pedagogisk miljö där vi utvecklar en tillgänglig lärmiljö vilket resulterar i mycket goda studieresultat. Vi är mycket stolta och glada över att Vibyskolan år 2022 hade Sollentunas högsta meritvärde på 302,1 poäng där alla elever i åk 9 var godkända i alla ämnen och behöriga till att söka gymnasiet. Topp tre i Sverige!

 • Förstelärare som driver utvecklingsarbete inom Tillgänglig lärmiljö, Digitalisering samt Jämställdhet och genus
 • Lektorstjänst som driver praktiknära forskning på skolan kopplat till Miljö och hållbarhet
 • Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling 2023
 • Grönt hyresavtal med bergvärme och planerade solpaneler

En mångsidig och positiv skolmiljö 

 • 100% legitimerade lärare
 • Trivsel och trygghet 
 • Meritpoäng: Topp 3 i Sverige 2022.
 • Sollentuna pedagogpris 2023; 2:a plats i Digitalisering, 4:e plats i Tillgänglig lärmiljö
 • Skolmat tillagad från grunden med vegetariska alternativ för alla
 • Mobilfri skola och aktiva raster
 • Grönt hyresavtal, 100% förnybar uppvärmning, planering av solceller 2024
 • Skola för hållbar utveckling

Vår vision och värdeord

Vibyskolan vision är att vara en skola att längta till. Vi har utifrån skolan vision och styrdokument tagit fram tre värdeord som vi dagligen arbetar efter: motiverande, utvecklande och inkluderande.

Motiverande

Vi har en lärande kultur där vi lär av varandra och lyfter goda exempel.

Vi samplanerar över ämnes- och stadiegränserna samt har ett tydligt syfte och mål för att skapa en verklighetsanknuten undervisning.

Alla ges möjlighet till inflytande i form av påverkan, delaktighet och möjlighet till insyn.

Utvecklande

Vi använder oss av forskning och beprövad erfarenhet samt vågar prova nytt. Nya metoder och digitala verktyg används i sitt rätta sammanhang. 

Alla tar ansvar för sitt eget lärande och får hjälp och stöd att nå sin fulla potential. 

Vi utvärderar, analyserar och utvecklar verksamheten kontinuerligt.

Vi uppmärksammar positiv utveckling både i stora och små sammanhang.

Inkluderande

Vi visar omtanke och respekt samt accepterar varandras olikheter.

Vi uppmuntrar aktiviteter som skapar gemenskap och hälsa genom olika evenemang.

Vi har en tillgänglig lärmiljö/arbetsplats så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina unika förutsättningar och behov.