vibyskolan sollentuna

Miljö och hållbarhet

Vibyskolan fick 2023 Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. För att ytterligare stärka undervisningen för miljö och hållbarhet har vi fått medel för att genomföra ett forskningsprojekt med rubriken “Meningsskapande utbildning för en hållbar omställning - hur odlar vi hopp och en vilja till handling”.

Skolan har lagt mycket fokus på att förbättra undervisningen ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv för att skapa engagemang hos eleverna.

Vibyskolans hållbarhetsarbete

Vi vill att miljö och hållbarhet ska vara en röd tråd som binder samman olika ämnen och visar betydelsen av kunskap i ett större sammanhang.

Vi vill också att själva skolan ska föregå med gott exempel genom att minska verksamhetens miljöbelastning och åstadkomma positiv miljöpåverkan när det är möjligt. Arbetet ska vara förankrat i forskning och involvera hela verksamheten, inte minst eleverna. Personal, elever, föräldrar och styrelse ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Skolans miljögrupp, bestående av skolledningen, lärare och fritidspersonal, spelar en viktig roll för att utveckla såväl undervisningen om miljö och hållbarhet som skolans arbete med att själva verksamheten ska bli mer miljövänlig.

Enligt Vibyskolans miljö- och klimatpolicy ska vi:

  • Arbeta för att miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av den löpande verksamheten.
  • Uppmuntra våra medarbetare att aktivt verka för en minskad miljöbelastning och ökad positiv miljöpåverkan genom kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse.
  • Ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta, både när det gäller vår egen direkta miljöpåverkan och vår indirekta påverkan på miljön.
  • Ställa tydliga miljökrav och agera etiskt medvetet vid inköp och upphandling av varor och tjänster.
  • Utvärdera, analysera och följa upp resultatet av miljöarbetet i syfte att minska miljöbelastningen.
  • Vara öppna med information gällande vårt miljöarbete och uppmärksamma positiv utveckling i stora och små sammanhang.

Vi arbetar för att uppnå målen i Agenda 2030

2 “Ingen hunger” Skolmat tillagad från grunden (Inga halvfabrikat, korta transportvägar, närproducerat, ekologiskt i stor utsträckning, vegetariskt alternativ, fri tillgång på mat)

3 “God hälsa och välbefinnande” (mobilfri skola, aktiva raster med rastaktiviteter, Trygghetsgrupp, förebyggande och främjande arbete)

4 “God utbildning” (vilar på vetenskaplig grund, låg personalomsättning, 3 förstelärare: tillgänglig lärmiljö, digitalisering, jämställdhet och genus och 1 lektorstjänst: hållbarhet och miljö, miljögrupp)

5 “Jämställdhet” och 10 “Minskad ojämnlikhet” (Fokusområde jämställdhet och genus)

7 ”Hållbar energi för alla” (Grönt hyresavtal: 100 % förnybar eluppvärmning, solpaneler planeras under 2024.

12 “Hållbar konsumtion och produktion” (Hållbarhetskrav vid upphandling, återbruk)

15 “Ekosystem och biologisk mångfald (Komposterar, odlar egna grönsaker vid säsong)

Vi har en dag i veckan då man lämnar papper, plast, metall m.m på återvinningsstationen. Man ska vara noga med att eleverna återvinner gamla provpapper etc. samt undviker att i onödan använda lösa blad.

Skolmaten är producerad på ett hållbart, ekologiskt och miljövänligt sätt. Mycket är dessutom närodlat och maten anpassas efter säsong, t.ex. grönsaker. Eleverna slänger mat i liten utsträckning.

Skolan har introducerat ett trädgårdsprojekt där eleverna odlar egna grönsaker, så att de kan lära sig om ekologisk odling. Det kommer också att finnas en kompost där matavfall kan omvandlas till jordförbättringsmedel som kan användas i trädgården.

Skolan har projekt där eleverna får möjlighet att göra egna undersökningar om miljöproblem och presentera sina resultat för klasskamraterna.