vibyskolan sollentuna

Mångsidig undervisning med moderna verktyg

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs skolans undervisning med varierade metoder så som föreläsningar, kooperativt lärande samt individuellt där undervisningen kan anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Vi vill öka lusten att lära

Vi vill att våra elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende bevaras och utvecklas. Med arbetsmetoder och aktiviteter som bygger på eleverna, deras intressen samt deras delaktighet i planering ökar lusten att lära mer. Förmågan till samarbete, kritiskt tänkande och ansvar för den egna lärprocessen är kompetenser som är viktiga för livet och för framtiden.

Våra pedagogiska metoder

För att få omväxling och högsta möjliga pedagogiska effekt vill vi använda det bästa från olika pedagogiska metoder. Den traditionella lärarledda metoden innebär för oss att läraren undervisar eleverna i klass och instruerar dem när de utför individuellt arbete eller när de arbetar i grupp. I flera ämnen görs laborativt arbete och studiebesök utanför skolan för att åskådliggöra olika skeenden.

Digitalisering är en självklar del av undervisningen. Samtliga klassrum är utrustade med projektor eller smart-board. Vi är en 1-till-1 skola där varje elev i åk 1-9 arbetar med en iPad eller dator. 

Digitala verktyg på Vibyskolan 

Vi lär ut digital kompetens

Genom dator- och iPadsatsning vill vi förbättra och utveckla lärmiljön på Vibyskolan och ge våra elever verktyg för att nå de kompetenser som kommer att krävas av dem i deras framtida skolgång samt på deras framtida arbetsplatser. Digital kompetens, kommunikation, granskning av källor och informationssökning är några exempel på förmågor som vi arbetar mot att våra elever ska nå.

I årskurs 1 arbetar vi bland annat med metoder så som Att skriva Sig till Lärande (ASL) där elever arbetar tillsammans på varsin iPad. Även i förskoleklass arbetar eleverna med iPad och då delvis i par där de stöttar och lär av varandra. I åk 4-9 använder vi oss av digitala läromedel men även av läroböcker och annan litteratur.