I projekt ”Operation rädda bina” undersöker vi samband mellan människa och pollinatörer. Vi lär oss kring biologisk mångfald och varför pollinatörer är livsviktiga för människan och andra arters överlevnad. 

Genom projektets gång lär vi oss olika aspekter kring huruvida jordbruk kan korreleras till  pollinatörernas överlevnad. I praktiken planterar vi varierande sommarblommor  kring skolgården  Ett annat delmoment i “Operation rädda bina” är skapande av bihotell där vi arbetar med frågeställningar som berör relationen mellan pollinatörer och människan. 

Syftet med projektet är att ge våra elever förutsättningar att utveckla nya kreativa idéer utifrån ett ekologiskt perspektiv.

Trädgårds-Fritids och “Operation rädda bina” är 2 projekt där lärande binds samman i varierande praktiker. Båda projekten samverkar på så vis att de då båda berör lärandeprocesser utifrån ett ekologiskt perspektiv.  Projekten hålls därmed under samma tidsperioder av läsåret.