Under vårterminen startar projektet med en för-odlig av tomater och gurka som blivit över från mellis, på så vis återanvänder vi maten istället för att slänga den.

Under projektets gång lär vi oss kring hållbar matproduktion utifrån ett ekologiskt perspektiv. Vi samtalar om  närproduktion, transport/ import och huruvida olika typer av matproduktion hänger ihop med vår miljö och hälsa. Från jord till bord utforskar vi olika odlingsmetoder, huruvida olika grödor trivs i olika lägen, bevattning, rensning och skörd.

Skapande på hållbar väg

Projekt skapande på hållbar väg fokuserar kring hållbarhet i anknytning till estetiska uttrycksformer. Pedagoger förser eleverna med inspirationsmaterial, därefter får eleverna fundera lite över vad de vill skapa. I detta projekt utmanas eleverna att arbeta med kombinationer av naturmaterial för olika estetiska uttryck. Eleverna funderar och planerar vad de vill skapa, hur de ska skapa det och vilka naturmaterial som behövs. Därefter ger vi oss ut i närområdet för att inskaffa material. Eleverna får sedan använda färger och andra verktyg för sitt skapande. 

Syftet med projektet är att skapa kreativa tankebanor kring användande av naturliga resurser i närmiljön. Projektet influeras även av lärande kring allemansrätt och vad vi får och inte får ta i naturen.